Reguli ACCES(S) Rules

REGULAMENTUL OFICIAL de acces la Enduro Ranch

* Au acces în parc  persoanele care au plătit  contravaloarea tarifului de intrare. Persoanele care în urma verificărilor nu pot justifica efectuarea acestei plăți (brățară, invitație, ecuson, etc.) vor fi evacuate din perimetrul parcului.

* Autovehiculele, motocicletele, bicicletele și alte mijloace personale de deplasare pot fi parcate doar pe zona marcată clar în acest sens – parcare – sau la indicațiile personalului Enduro Ranch.

* Accesul platformelor /dubelor/ remorcilor sau al altor vehicule de transport este permis în apropierea traseelor off-road doar temporar, pentru descărcarea / încărcarea vehiculelor participante și a materialelor, apoi vor fi parcate în zona special amenajată în acest sens.

* Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a utilizării traseelor de off-road sau a petrecerii timpului în natură, indiferent de condițiile meteorologice.

* Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri, a mușcăturilor de animale sau insecte sau ca urmare a altor situații ce țin de petrecerea timpului în natură.

* Nu ne asumăm răspunderea pentru obiectele pierdute în cadrul parcului.

* Respectați natura și amenajările parcului. Sunt interzise tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor și arbuștilor, a panourilor informative, a indicatoarelor de orice tip și a dotărilor parcului (grătare, mese, bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, rețele de utilități, etc).

* Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor ecologice amplasate în parc.

* Este interzisă aruncarea gunoaielor și a țigărilor în alte locuri decât cele special amenajate cât și lăsarea excrementelor animalelor de companie în parc, fără a fi strânse și aruncate la coșul de gunoi de către persoana responsabilă.

* Este interzisă aprinderea focului în mod necontrolat, în alte locuri decât cele special amenajate, fără știința și acordul reprezentanților Enduro Ranch.

* Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege, în interiorul parcului.

* Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în perimetrul parcului, fără acordul reprezentanţilor Enduro Ranch.

* Sunt interzise filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial în perimetrul parcului, fără acordul reprezentanţilor Enduro Ranch.

* Prin acceptarea prezentului regulament, participanţii / vizitatorii îşi exprimă acordul privind posibilitatea includerii în fotografii pentru ilustrare şi suport comercial sau în filmari cu același scop.

* Intrați în acest parc pe propria dumneavoastră răspundere și recunoașteți că ați citit și ați înțeles prezentul regulament. În cazul minorilor, consimțământul este exprimat de către părinți sau însoțitori. Aceștia sunt responsabili atât pentru siguranța copiilor cât și pentru comportamentul acestora pe durata prezenței în parc.

* În cazul în care intrați în parc împreună cu animale de companie, sunteți responsabili atât pentru siguranța acestora cât și pentru siguranța celor din apropierea animalelor dumneavoastră de companie. 

* Enduro Ranch este un  spațiu privat  și avem dreptul de a ne selecta clientela și de a anula biletele sau abonamentele clienților care nu respectă regulamentul. Ne rezervăm dreptul de a exclude din parc, fără rambursare, orice persoană care nu respectă legile în vigoare și prezentul regulament, care prezintă un comportament inadecvat ce duce la afectarea desfăşurării normale a activităţilor sau care are un comportament periculos creând un risc pentru sine sau pentru ceilalți.


OFFICIAL RULES of access to Enduro Ranch

* The access to the park is granted to individuals who paid the entry fee. Those who cannot show us the proof of payment (bracelet, invitation, badge), will be evacuated from the park premises.

* The cars, motorcycles, bicycles and other means of personal transportation will be parked only on the marked area as such, or according to instructions of Enduro Ranch staff.

* The access of platforms /vans/ trailers or other vehicles is permitted temporary only, near the off-road tracks - for unloading/loading the participant vehicles and materials, afterwards being parked in the official parking area.

* We do not take responsability for any accident or damage occuring as a result of using the off-road tracks or of spending time in nature, no matter the metheorological conditions.

* We do not take responsability for any accident or damage occuring as a result of branch breaks, animal or insect biting or any other situation related to spending time in the nature.

* We do not take responsability for losing objects in the park.

* Respect nature and park facilities. It is forbidden to cut, burn, destroy or degrade by any means the trees and shrubs, the info panels, the signs of any type and the facilities of the park (grills, tables, benches, trash cans, ecological toilets, utility networks and so on).

* For meeting your physiological needs it is mandatory to use exclusively the ecological toilets located in the park.

* It is forbidden to throw garbage and cigarettes in other places than those specially arranged. Also, it is forbidden to leave the excrements of your pets in the park without collecting it and throwing it in the trash can.

* It is forbidden to start a fire unattended, in other places than those specially arranged, without the knowledge and consent of Enduro Ranch staff.

* It is forbidden to sell, to buy, the consumption or the possession of drugs or other substances prohibited by law, inside the park.

* Selling, promoting, sampling, recruting or interviewing people inside the park it is forbidden, without the consent of Enduro Ranch representatives.

* Shooting videos, photography, making TV reports, spots or interviews for commercial purposes, inside the park, it is forbidden without the consent of Enduro Ranch representatives.

* By accepting this regulation, the participants / visitors express their agreement on the possibility of being included in illustration or commercial support photography or in videos made for the same reason.

* You are entering the park on your own risk and you admit to have read and understood this regulation. In the case of infants, the consent is expressed by parents or attendants. They are responsable for the safety of children and also for their behavior during their presence in the park.

* If you are entering the park with your pets, you are responsable for their safety and also for the safety of the people around your pets.

* Enduro Ranch it’s a private space and we have the right to select our clients and to cancel the tickets and subscriptions of clients who don’t follow the rules. We reserve the right to exclude from the park, without reimbursement, any person who doesn’t follow the laws and this regulation, who shows inappropriate behavior which affects the normal course of activities or who has a dangerous behavior creating a risk to oneself or others.